Reglement speelotheek

Reglement Speelotheek Tuf-Tuf

 • Zonder een geldig (betaald) abonnement wordt er geen speelgoed uitgeleend.
 • Bij inschrijving moet het abonnement voor het lopende jaar ter plekke worden afgerekend.
 • Het abonnement wordt automatisch voor een jaar verlengd.
 • Tariefswijzigingen zijn per 1 januari van het nieuwe jaar van kracht. Deze worden bijtijds, d.w.z. minimaal 1 maand tevoren, op onze website en in een nieuwsbrief kenbaar gemaakt.
 • Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk (per e-mail) voor 1 januari te gebeuren bij het bestuur van Tuf-Tuf.
 • De uitleentermijn is maximaal 6 weken, met de mogelijkheid om 1 keer te verlengen voor een periode van 3 weken, mits het speelgoed niet gereserveerd is.
 • De abonnee is is verantwoordelijk voor het op tijd inleveren van het geleende speelgoed. De speelotheek stuurt een uitleenmail en een herinneringsmail.
 • Speelgoed kan eventueel per e-mail of via de website verlengd worden.
 • Als er een schoolvakantie is, wordt de uitleenperiode aangepast en kan deze langer zijn dan 6 weken.
 • Het speelgoed dient schoon, onbeschadigd en compleet te worden teruggebracht in de bijbehorende verpakking.
 • Eventuele beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen dienen bij inlevering door de lener te worden gemeld.
 • Ingeleverd speelgoed wordt bij inname eerst gecontroleerd voor het weer in de uitleen komt.
 • Om te voorkomen dat u ten onrechte een boete moet betalen, adviseren wij u om bij uitgifte het speelgoed te controleren op beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen.
 • Wij verzoeken u het speelgoed niet zelf te repareren in verband met garantie.
 • Speelgoed reserveren is per e-mail of via de website mogelijk. Het is echter niet mogelijk het speelgoed voor een bepaalde datum te reserveren. U krijgt bericht wanneer het gereserveerde speelgoed afgehaald kan worden. Als u het gereserveerde speelgoed na 2 weken niet heeft opgehaald, vervalt de reservering en gaat het betreffende speelgoed weer in de uitleen.
 • De speelotheek is niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door het geleende speelgoed.
 • De speelotheek heeft het recht aan leners speelgoed te weigeren. De redenen hiervoor zullen altijd kenbaar gemaakt worden.
 • Het speelgoed mag beslist niet aan derden worden uitgeleend.

Boeteregeling Speelotheek Tuf -Tuf

 • In bepaalde gevallen berekent Tuf-Tuf een boete. Door de boetes proberen we te voorkomen dat het speelgoed te lang bij dezelfde lener blijft en we proberen hiermee te stimuleren dat er zorgvuldig met het speelgoed wordt omgegaan.
 • Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt een boete berekend van € 0,50 per stuk speelgoed per week, met een minimum van € 1,00. Deze boete moet direct worden afgerekend.
 • Bij het ontbreken van en/of bij kapotte onderdelen wordt een boete gerekend. Indien het vermiste onderdeel binnen 6 weken wordt teruggebracht, wordt deze boete terugbetaald. Het boetebedrag wordt berekend aan de hand van de aard van de schade aan het speelgoed.
 • Het bestuur van speelotheek Tuf-Tuf heeft het recht om bij het niet nakomen van het reglement het abonnement van de lener te beëindigen.